بایگانی دسته: علی آقا واحد

اولماسادا

یــانینــدا دلبــریمیــن اعتبــاریــم اولمــاســـادا
یئنـه غمیـن چكـرم، غمگسـاریــم اولمــاســادا
ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در علی آقا واحد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

باخدیقدا

كؤنوللـر قـان اولـور سنسیـز، گـولِ حمـرایـه بـاخـدیقـدا
گؤزه للـر یـاد ائـدیـر خـورشیـدِ رویـون، آیـه بـاخـدیقـدا
ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در علی آقا واحد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

باكیدا

واردیر ایندی، گؤزه لیم، بـاشقـا مـلاحـت بـاكیـدا،
گَل ائدك شـؤق ایلـه هـریـانـی سیـاحـت بـاكیـدا.
ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در علی آقا واحد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دم اولاندا

ای گول، یانیرام غئیـرایلـه سـن همـدم اولانـدا،
بولبول آلیشـار خـار ایلـه گـول محـرم اولانـدا.
ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در علی آقا واحد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فرصت اولاندا

دیندیـر منـی هـردن، گـؤزه لیـم، فـرصـت اولانـدا،
وصلیـن بیـزه بیـر آن، نـه اولار، قسمــت اولانــدا؟
ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در علی آقا واحد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دیدهٔ گریانیمیزا

گـولســه هــر كیمســه، بیــزیــم دیــدهٔ گــریــانیمیــزا
دوشسـون عـالمـده، گـؤروم، حـالــی پــریشــانیمیــزا
ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در علی آقا واحد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

قوُبایا(١)

گلمه سه ایدی، گؤزه لیم، سن كیمی جانان قوُبـایـا
دئین اولمازدی، اینان، باغ ِ گـولـوستـان. قـوُبـایـا
ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در علی آقا واحد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بت معجزه نما

گون جمالین گؤرسه، جانـا، مـه یقیـن ائیلـر حیـا
اخذ ائدر چونكی مه و خورشید رویوندان ضیاء
ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در علی آقا واحد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

واحسرتا!

سـن ده، ای شـاعیـر، عجـب دملـر كئچیــردیــن اوّلا
مئـی ایچیـب میخـانـهنیـن بـابینـده چكـدیــن الصّــلا
ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در علی آقا واحد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ناز اولا

یـوزلـرجـه خلـق ایچینـده ا گـر اهـل ِ نـاز اولا
ممكن دئییل كی، سن كیمی بیر سـروِ نـاز اولا
ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در علی آقا واحد | دیدگاه‌تان را بنویسید: