بایگانی دسته: سیّد ابوالقاسم نباتی

سید ابوالقاسم نباتی

سید ابوالقاسم نباتی 19 –جی عصرین
آذربایجان ادبیاتی نین گؤرکم لی سیمالارینداندیر. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - تجنیس, سیّد ابوالقاسم نباتی - تک بیتی, سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی, سیّد ابوالقاسم نباتی - غزللر, سیّد ابوالقاسم نباتی - فارسجا, سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده, سیّد ابوالقاسم نباتی - قوشما, سیّد ابوالقاسم نباتی - مثنوی, سیّد ابوالقاسم نباتی - مخمس, سیّد ابوالقاسم نباتی - مستزاد, سیّد ابوالقاسم نباتی - ملمع, سیّد ابوالقاسم نباتی - چارپا, سیّد ابوالقاسم نباتی - گرایلی, سیّد ابوالقاسم نباتی -بحر طویل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

میثل قمر

منبع چشمۀ هر کلمه کی،
جاری اولا بیر نیطق- بیان ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی -بحر طویل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ای شوخ سیتمگر!

ای قامتی شومشاد، بویو سرو سنوبر،
ای شوخ سیتمگر! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - مستزاد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیر دیلبر عیار

ائتدی منی غم تاپداغی بیر گؤزلری خوممار،
بیر دیلبر عیار. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - مستزاد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

وئر بیرجه پیاله

ساقی، توت الیم کیم، یئته سن عمر کماله،
وئر بیرجه پیاله. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - مستزاد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ای دوختر ترسا!

ای غنچه دهان، سیم بدن، دیلبر طناز،
ای سرو سرفراز! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - مستزاد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مانند مسیحا

ای قاشی کمان، کیپریگی اوخ، زولفو چلیپا،
ای گؤزلری شهلا، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - مستزاد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ای گؤزلری جادو!

تا اولدو سنین مهر روخون سونبوله ملحق،
ای ماه متببق! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - مستزاد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ای گؤزلری مفتون

لیلا تکی یوز عشوه ایله، ای بوت مؤوزون،
ائتدین منی مجنون. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - مستزاد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ای روح روانیم.

ی سونبول تردن اوزونه پرده توتانیم،
ای غنچه دهانیم. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - مستزاد | دیدگاه‌تان را بنویسید: